Bioplaneta

Rozklad bioplastů

Rozklad bioplastů
    Jednou z hlavních předností bioplastů oproti klasickému plastu je to, že se mohou jednoduše vlivem přirozených rozkladných procesů rozložit na humus, který následně rostliny zpětně využijí při svém růstu. Rychlost rozkladu závisí na mnoha faktorech, které se odvíjejí od prostředí ve kterém se výrobek nachází. Jiné podmínky pro rozklad jsou v půdě, jiné jsou v kompostu, nebo v průmyslové kompostárně. K hlavním faktorům ovlivňujícím rozklad patří zejména pH, obsah humusu, vlhkost, teplota, obsah kyslíku, z jakých surovin vznikl daný substrát a podobně. Všechny tyto skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují celý rozkladný proces, proto nelze jednoznačně říci, jak dlouho se bude konkrétní druh materiálu rozkládat. Vždy je nutné vycházet z konkrétních podmínek, ve kterých se materiál nachází.
 

Průmyslová kompostárna

 
     Nejrychleji rozklad probíhá v průmyslové kompostárně, kde jsou ideální podmínky. Je zde velké množství rozkládající se organické hmoty, dostatek kyslíku i optimální vlhkost. Vlivem aktivního rozkladu vzniká i vyšší teplota, která rozklad jen podporuje. V tomto prostředí je také největší koncentrace rozkladných organismů, proto je zde celý dekompoziční proces nejefektivnější. V kompostárně je celý substrát také často přehazován, což značně celý rozklad urychluje. Moderní kompostárny disponují také nejrůznějšími technologiemi, které rozkladné procesy urychlují. Mohou to být například ventilátory které zajišťují lepší provzdušnění, nebo různé drtiče, které zmenšují jednotlivé části, čímž jejich rozklad také výrazně urychlí.  Většina výrobků je konstruována pro rozklad v průmyslové kompostárně, nebo v kompostu. Doba rozkladu, která se v souvislosti s výrobkem uvádí se většinou odvíjí od doby rozkladu v průmyslové kompostárně.
 

Kompost

 
     V kompostu se bioplasty rozkládají také velmi snadno a za poměrně krátkou dobu. Některé výrobky jsou dokonce přímo určeny k likvidaci v kompostu. K těmto výrobkům patří například talíře, misky, jídlonosiče a kelímky na horké nápoje, které jsou vyrobeny z cukrové třtiny a pšeničné celulózy. U těchto výrobků může rozklad trvat třeba jen jeden měsíc. V těchto podmínkách se dobře rozkládají i pytle a sáčky ze škrobu, ale u nich rozklad trvá trochu déle, vše je však v horizontu jednoho vegetačního období. Aby vše probíhalo tak jak má musí být v kompostu ty správné podmínky. Hodně záleží na tom, jaký organický materiál se do kompostu dostává. Ideální je zachovat poměr dusíku a uhlíku zhruba v poměru 30:1. Vysoký obsah dusíku má například čerstvě posekaná tráva, hnůj, nebo kuchyňské zbytky. Na uhlík je bohatá zase například sláma, nebo dřevní drť. Přidáním těchto surovin do kompostu zajistíme také provzdušnění celého substrátu, které je také velice důležité. Celý rozklad také urychlí, když kompost minimálně čtyřikrát do roka přeházíme. Tím se jednotlivé vrstvy promísí, do této směsi se dostane potřebný kyslík a vše dostane potřebnou strukturu. Musíme dbát také na udržení potřebné vlhkosti substrátu. Vhodné je umístění na stinném místě a v době sucha ho částečně zavlažovat. Nesmíme to však s vodou příliš přehánět, protože by mohlo dojít k vytěsnění vzduchu, což by mělo za následek vznik nežádoucích procesů. Při zakládání nového kompostu je dobré do směsi přidat trochu půdy, nebo zralého kompostu, abychom nový kompost naočkovali dekompozičními organismy a celý proces tak urychlili. Pokud zajistíme vhodné podmínky, rozklad bude probíhat správným způsobem.
 

Půda

 
     Dokonce i v půdě se bioplasty zcela rozloží, ale celý proces trvá samozřejmě mnohem déle. Většina výrobků je určena pro rozklad v kompostárně nebo v kompostu, ale samozřejmě jsou situace, kde se uplatňují výrobky, které by se v půdě také rozpadaly. K těmto výrobkům patří například různé mulčovací fólie, které během vegetace zabraňují růstu plevelu a vysychání půdy a na konci vegetačního období se jednoduše zaorají. Dalšími předměty které se účelně časem rozpadají v půdě mohou být třeba zpevňovací bioplastové pásy, které se používají při zakládání travnatých ploch na šikmých plochách. Protože když je půda obnažená a bez porostu, docházelo by snadno k jejímu odplavování a erozi. Proto se do ní zabudují bioplastové zpevňovací pásy, což jsou v podstatě takové mřížky, které drží půdu pohromadě, dokud jí nezpevní zasetý porost. Možností jak využít rozkladu bioplastů je nespočet a záleží jen na lidské tvořivosti, kde by se toho dalo využít. Bioplastové materiály se mezi sebou dají různě míchat a tak můžeme dobře nastavit jejich vlastnosti pro konkrétní podmínky.
     Doba rozkladu v půdě závisí na půdním druhu (zrnitost půdy: lehké, střední a těžké půdy), půdním typu (podle půdního horizontu a matečné horniny: černozemě, hnědozemě, podzoly, rendziny, rankery,…), na obsahu humusu, na vegetaci která na dané půdě roste, na úhrnu srážek a dalších faktorech. Nejrychleji rozklad probíhá v půdě, která má vysoký obsah humusu a která je během vegetačního období porostlá vegetací. V takových půdách je většinou optimální vlhkost, dostatek půdního vzduchu i rozkladných mikroorganismů. V písčitějších půdách je sice větší obsah vzduchu, ale zase nedostatek organické hmoty a také tyto půdy rychleji vysychají. Těžké jílovité půdy trpí naopak nedostatkem půdního vzduchu, často bývají zamokřené a půdní mikroorganismy v nich nemají ideální podmínky. Hodně rozklad ovlivňuje také délka vegetačního období. Rozhodně bude rozklad probíhat rychleji v nížinách, kde je tepleji a vegetační doba je delší než v horských oblastech. Na těchto vlastnostech jednotlivých půd závisí rozklad bioplastů. Proto je velice důležité vždy s těmito faktory počítat a brát je v úvahu v souvislosti s celkovou délkou dekompozičního procesu.
 

Venkovní prostředí

 
Bioplasty se rozloží i na otevřeném prostoru, ale zde pro jejich rozklad nejsou ideální podmínky. V takovémto prostředí se nejvýrazněji na jejich rozkladu podílí sluneční záření. Sluneční paprsky výrazně narušují jejich strukturu a výrobky se tak rozpadnou na mnohem menší částečky a ty se pak mnohem snáze rozloží. Vše ale záleží na jakém místě se výrobek nachází. Pokud je jen volně odhozen do krajiny, tak se nejčastěji vlivem větru zachytí v nějakém keři, či jiné vegetaci. Zde zase záleží na druhu rostlin, na půdě, intenzitě slunečního svitu a dalších faktorek. Téměř vždy ale platí, že se v těchto podmínkách bioplasty rozkládají mnohem pomaleji než v předchozích prostředích. Sice  některé materiály jsou hodně náchylné na UV záření a na slunci se rozpadnou mnohem rychleji než v zemi, naprostá většina z nich se rozkládá rychleji v jiných prostředích. Vše je ale možné přizpůsobit konkrétním podmínkám a připravit materiál, který se za dané situace bude rozpadat snadno. Vždy je ale lepší předcházet tomu, aby se jakýkoli nepořádek dostával do krajiny a poté nebude třeba řešit jestli se zde rozpadne či nikoli.
 

Doba rozkladu základních druhů materiálů v nejběžnějších prostředích

 
Jako příklad zde uvádíme tři základní druhy bioplastových materiálů, které se vyskytují v naší nabídce. Jedná se o cukrovou třtinu a pšeničnou celulózu (polévková miska 400 ml), škrobová fólie (sáček na kuchyňský bioodpad ) a PLA (kelímek na chlazené nápoje ). Tyto tři druhy materiálů jsme umístili do třech různých prostředí, kde jsme pozorovali jak se postupně rozpadají.

1.     Kompost

 
K pozorování jsme vybrali běžný zahradní kompost, na který se ukládá kuchyňský bioodpad, rostlinné zbytky ze zahrady a který je obohacen hnůj. Jak jsem uváděl výše, tak je vhodné do kompostu přidat také například dřevěnou drť aby celý substrát získal lepší strukturu a aby se docílilo vhodného poměru uhlíku a kyslíku. Do kompostu byly výrobky umístěny na počátku vegetačního období v měsíci březnu a průběžně byla sledována změna jejich stavu.


Autor:  Michal Brocký

Rozklad taliřů

bioplastový talíř rozklad-01
bioplastový talíř rozklad-03
bioplastový talíř rozklad-02
bioplastový talíř rozklad-04
© 2010  |  BIO PLANETA